چهار گامه ی بخشش

چهار گامه ی بخشش

بهتر است تا زمانی که تا حدی با تجربه شوید چهار گامه را در نوشته اجرا کنید.

گامه ی اول: تعیین کنید که کی کسی را باید ببخشید و برای چه.

گامه ی دوم: اقرار کنید که در حال حاضر در مورد آن وضعیت چه طور احساس می کنید. بهتر است که اینها احساسات صادقانه تان باشد، نه چیز هایی خوب و مؤدبانه که فکر می کنید شما باید آن طور احساس کنید. شما باید از آنجا کار کنید که واقعا احساس می کنید. سپس حداقل برای امکان رهایی از آن احساسات ابراز تمایل خود را بکنید.

گامه ی سوم: منافعی را که از اثر بخشش خواهد بدست آورید تعیین کنید. این بیشتر مخالف آنچه می باشد که اکنون احساس می کنید. غم به شادی تبدیل می شود، خشم به صلح تبدیل می شود، سنگینی به احساس سبکی تبدیل می شود و غیره. اگر در مورد مزایای آن مطمئن نیستید فقط چند احساسات خوب عمومی را انتخاب کنید که اکنون می خواهید داشته باشید (شادتر، راحت تر، پر اعتماد تر و غیره). این هم کمک می شود اگر بتوانید تصور کنید که وقتی که می بخشید چقدر بهتر احساس می کنید.

گامه ی چهارم: خود را به آمرزندن متعهد کنید. این فقط بیان کردن اینست که کی را قصد دارید ببخشید و سپس مزایای را که از آمرزندن می آید اعتراف کنید.

معمولا، شما به چهار گامه ی خواهید رسید که چیزی شبیه به این می باشد:-

مثال اول:

فرض کنید دوست شما جان از شما اجتناب می کند و شما نمی دانید چرا.

۱. من متمایل به بخشیدن جان برای اجتناب کردن از من هستم.

۲. من الان تصمیم می گیرم که احساسات اندوه، خشم و ترس خود را ول کنم. (اگر نیاز داشتید، می توانید بعدا ول سازی احساسی بیشتری بکنید).

۳. من اقرار می کنم که جان را بخشیدن برای من سودمند است چونکه من شادتر، سالم تر و راحت تر احساس خواهم کرد.

۴. من خود را به بخشیدن جان متعهد می کنم و من صلح و آزادی را که بخشش به ارمغان می آورد می پذیرم.

مثال دوم:

در این مثال دوست دختر کسی، جینت، رابطه خود را قطع کرده.

۱. من می خواهم جینت را برای ترک کردنم ببخشم.

۲. من الان تصمیم می گیرم احساسات تاسف، ول شدن و ترس را ترک کنم.

۳. من اقرار می کنم که جینت را بخشیدن برای من سودمند است چونکه من روشن تر، شادتر و در آینده برای تشکیل روابط بهتر قادر تر احساس خواهم کرد.

۴. من خود را به بخشیدن جینت متعهد می کنم و من صلح و آزادی را که بخشش به ارمغان می آورد می پذیرم.

مثال سوم:

در این مثال شخصی از شغل اش اخراج کرده شده.

۱. من می خواهم رئیس ام را برای اخراج کردنم ببخشم.

۲. من الان تصمیم می گیرم احساسات خشم، اندوه، بي انصافي و ناامیدی را ترک کنم.

۳. من اقرار می کنم که رئیس ام را بخشیدن برای من سودمند است چونکه من مثبت، شاد و در آینده برای تشکیل روابط بهتر قادر تر احساس خواهم کرد.

۴. من خود را به بخشیدن رئیس ام متعهد می کنم و من صلح و آزادی را که بخشش به ارمغان می آورد می پذیرم.

برای کمک در راهنمائی کردن با گامه ها، اینک یک ورقه کار چهار گامه ی بخشش است.

ورقه کار چهار گامه ی بخشش

دانلود رایگان کتاب

چهار گامه ی بخشش ebook

چهار گامه ی بخشش

چهار گامه ی بخشش PDF

چهار گامه ی بخشش KINDLE

چهار گامه ی بخشش EPUB

چهار گامه ی بخشش

یک راه نیرومند برای آزادی، خوشحالی و موفقیت.

ولیم فرگس مارتین

ISBN: 978-1-942574-38-5