چهار گام به سوی بخشش و گذشت

چهار گام به سوی بخشش و گذشت ebook
دانلود رایگان کتاب چهار گام به سوی بخشش و گذشت

بخشش باعث رهایی است

راهی قدرتمند برای تغییر زندگیتان در راستای رسیدن به بهترینها

چهار گام به سوی بخشش و گذشت، به شما راهی سریع و آسان برای بخشیدن و گذشت کردن نشان میدهد و میتواند موجب تغییرات ژرف و عمیقی در زندگی شما شود. قدرت بخشش در سادگی آن است، پس به سادگی با بخشش و گذشت شاهد شکوفایی قدرت آن در زندگی خودتان باشید.

شما میتوانید از این چهار گام برای مسائل بزرگ یا کوچک استفاده کنید. هرچند که بهتر است ابتدا از مسائل کوچک شروع کنید. در واقع بهتر است در ابتدا تلاش نکنید که افرادی را که به شما آسیب رسانده اند را ببخشید تا زمانی که تجربه و درک درستی از کل روند بخشش و گذشت داشته باشید. درمورد مسئله ی کوچکی که میخواهید ببخشید فکر کنید و مراحل زیر را پیگیری نمایید.

به سوی بخشش و گذشت

ابتدا بهتر است این مراحل را برای خودتان بر روی کاغذ بنویسید تا زمانی که درمورد آنها تجربه کسب کنید.

مرحله اول: توضیح دهید که چه کسی را می خواهید ببخشید و علت آن را ذکر کنید.

مرحله دوم: توضیح دهید که در حال حاضر نسبت به شرایط کنونی چه احساسی دارید. بهتر است که احساسات واقعیتان را بیان کنید نه موارد خوب و محترمانهای که فکر میکنید بهتر است حس کنید. ضروری است برای درک کیفیت حس واقعی خوتان تمرین کنید.

مرحله سوم: مزایایی که با بخشش و گذشت دریافت خواهید کرد را شرح دهید. احساس شما در این شرایط، کاملا متضاد با احساسی است که درحال حاضر دارید. ناراحتی به خوشحالی، عصبانیت به آرامش و احساس سنگینی به سبکی تبدیل میشوند. اگر از مزایای احتمالی آن مطمئن نیستید، چند حس خوبی که هم اکنون دوست دارید داشته باشید را بنویسید (خوشحالتر، آسودگی بیشتر، اعتماد به نفس بیشتر و غیره). اینکار به شما کمک میکند که بتوانید تصور کنید که با عفو و گذشت چقدر احساس بهتری را میتوانید تجربه کنید.

مرحله چهارم: خودتان را متعهد به بخشش و گذشت نمایید. این بطور ساده بیانگر قصد شما برای بخشش و سپس قبول مزایایی است که بخشیدن برای شما به ارمغان میآورد.

معمولا، به شرح ذیل میتوانید این چهار مرحله را به سرانجام برسانید:

مثال اول:

فرض کنید دوستتان عارف از شما دوری میکند و شما دلیل آن را نمیدانید.

۱. میخواهم عارف را به دلیل اینکه از من دوری میکند، ببخشم. ۲. هم اکنون میخواهم احساسات ناراحتی، خشم و ترس را از خود دور کنم (بعدها میتوانید احساسات دیگری را برحسب نیاز به این مجموعه اضافه کنید). ۳. من قبول میکنم که بخشیدن عارف برای من مفید است و از این پس خوشحالتر، سالمتر و آرامتر خواهم بود. ۴. من خودم را موظف میدانم که عارف را ببخشم و آرامش و آزادی پس از این بخشش را بپذیرم.

مثال دوم:

در این مثال دوست دخترتان به نام زیبا رابطهاش را با شما تمام میکند.

۱. من میخواهم زیبا را برای اینکه مرا ترک کرده است، ببخشم. ۲. من میخواهم احساسات تاسف، ترک شدن و ترس را از خود دور کنم. ۳. من قبول میکنم که بخشیدن زیبا برای من مفید است و از این پس با وضوح بیشتری حس میکنم و خوشحالتر خواهم بود و در آینده میتوانم روابط بهتری داشته باشم. ۴. من خودم را موظف میدانم که زیبا را ببخشم و آرامش و آزادی پس از این بخشش را میپذیرم.

مثال سوم:

در این مثال شما از شغلتان اخراج شدهاید.

۱. من میخواهم رئیسم را به دلیل اینکه مرا اخراج کرده است، ببخشم. ۲. من میخواهم خشم، اندوه، بیانصافی و ناامیدی را از خود دور کنم. ۳. من قبول میکنم که بخشیدن رئیسم برایم مفید است و از این پس حس مثبتتری خواهم داشت، شادتر خواهم بود و در آینده شغل بهتری پیدا میکنم. ۴. من خودم را موظف میدانم که رئیسم را ببخشم و آرامش و آزادی پس از این بخشش را میپذیرم.

برگه تمرین چهار گام تا بخشش و گذشت در صفحه ی بعد به منظور راهنمایی شما قرار داده شده است.

دانلود رایگان کتاب

چهار گام به سوی بخشش و گذشت PDF

چهار گامه ی بخشش

یک راه نیرومند برای آزادی، خوشحالی و موفقیت.

ولیم فرگس مارتین

ISBN: 978-1-942574-38-5