چرا عفو کنید و ببخشید؟

چهار گام به سوی بخشش و گذشت ebook
دانلود رایگان کتاب چهار گام به سوی بخشش و گذشت

بخشش باعث رهایی است

هنگامی که شما بخشش را انتخاب می کنید شما و هر کسی دیگر در اطراف شما فوق العاده بهره مند می شوند. خواه شما نیاز دارید که دیگران را ببخشید و یا بخشش باعث رهایی است

وقتی که بخشش را انتخاب میکنید شما و هرآنکه در اطراف شماست سودمند میشوند. فرقی نمیکند که نیاز داشته باشید دیگران را ببخشید یا خودتان را، در هر صورت انجام هر کدام از این دو باعث میشود که از قید گذشته رها شوید و پتانسیل و استعدادهای حقیقی شما شکوفا شوند. بخشش به شما این امکان را میدهد که از اعتقادات و نگرشهای محدود کننده رهایی یابید و انرژیهای عاطفی و روانی شما در مسیر خلق زندگیی بهتر جاری شوند.

بخشش حتی در دستیابی شما به ضروریترین و کاربردترین اهدافتان یاری میرساند. شاید به دنبال شغل بهتر، کسب درآمد بیشتر، داشتن روابط بهتر و یا زندگی در جای دلپذیرتری هستید. بخشش به شما کمک خواهد کرد که به همه این اهداف دست یابید. اگر نبخشید، بخشی از انرژی درونی زندگیتان به نوعی اسیر رنج، خشم، درد و مصیبت میشود. این انرژی به دام افتاده، شما را محدود میکند. مثل این میماند که بخواهید دوچرخه سواری کنید در حالی که مرتب دستهی ترمز را فشار میدهید. و این باعث کاهش سرعت و ناامیدی در شما میگردد و ادامهی حرکت را برایتان دشوار میسازد.

انتخابها و باورهایتان ممکن است تحت تاثیرعدم بخشش شما قرار گیرند. هنگامی که بخشیدن را بیاموزید، محدودیت جریان انرژی که موجب افکار و احساسات ناخوشایند در شما بود، از میان برداشته شده و انرژی جاری شده با رفع محدودیت و رنج و مصیبت، شما را به سمت خلق زندگی دلخواهتان سوق میدهد.

اگر نمیخواهید که از مزایای بخشیدن خودتان بهرهمند شوید؛ پس بخشیدن را برای نفع دیگران فراگیرید. در حالی که یاد میگیرید ببخشید، نزدیکانتان و تمام افرادی که با شما در ارتباط هستند از منافع آن بهرهمند میشوند. سپس افکارتان روشنتر و مثبتتر از قبل خواهد شد و تمایلتان برای بخشیدن و اهدا کردن بیشتر میشود، و بخشیدن به دیگران برایتان لذت بخشتر میشود. بدون آنکه حتی تلاش کنید، بسیار ساده و طبیعی به آدمی مهربانتر و سخاوتمندتر تبدیل میشوید و وجود دیگران برایتان ارزشمندتر خواهد شد. نگرش مثبتتر و رضایت بخش تری نسبت به دیگران در زندگیتان پدید میآید، و همین موجب بروز واکنش مثبت تری از سوی آنها نسبت به شما خواهد شد.

آیا نزدیک بودن به فردی بخشنده آسانتر از بودن در کنار فردی کینهتوز نیست؟ نزدیک بودن به فردی که میتواند دیگران را ببخشد همیشه آسانتر از نزدیک بودن به شخصی بیرحم است. کیفیت زندگیتان رابطهی مستقیمی با کیفیت روابط شما با دیگران دارد. همچنان که میآموزید دیگران را ببخشید، تمامی جنبههای زندگیتان از جمله کار، خانواده، و اجتماع بهبود مییابند. با فراگیری عفو و گذشت نگرش خود را تغییرداده و در پی آن روابط شما هم رو به بهبودی میگذارند. هنگامی که روابطتان بهبود یابند، تمام جنبههای زندگی تان نیز رو به بهبودی میگذارند.

اگر میخواهید از لحاظ مالی پیشرفت کنید و به موفقیت دست یابید، عفو و بخشش به شما در رسیدن به این اهداف یاری میرساند. به عنوان مثال، اگر به دنبال پول بیشتر هستید، باید مطمئن شوید از افرادی که بیشتر از شما پول دارند رنجشی در دل نداشته باشید. زیرا افراد ثروتمند میتوانند به شما نیز کمک کنند که پول بیشتری داشته باشید. اما اگر همانند بعضی از مردم نسبت به افراد ثروتمند کینه به دل داشته باشید، آنها هم نخواهند توانست به شما یاری رسانند، چرا که با کینهورزی نسبت به آنها قلب شما برای دریافت کمکهایشان نمیتواند گشوده باشد. به همین ترتیب، اگر شما نسبت به افراد موفقتر از خودتان نگرش مثبتی داشته باشید (و به جای ترشرویی، به آنها لبخند بزنید) آنها حس دوستانه تری نسبت به شما خواهند داشت و تمایل بیشتری پیدا میکنند که با شما کار و معاشرت داشته باشند.

اگر بدنبال کار بهتر و پول بیشتری هستید، داشتن نگرشی مثبت در محل کارتان، نسبت به رئیستان، نسبت به همکاران و نسبت به مشتریان و یا خریداران میتواند بسیار موثر باشد. کسانی که نگرش مثبت و مناسبی دارند میتوانند در هر شرایطی استقامت کنند. درصورتی که خودتان نخواهید نمیتوانید در هیچ سازمانی موفق شوید، بدلیل اینکه در چنین شرایطی از خودتان مایه نمیگذارید تا به موفقیت برسید. تا هنگامی که برای انجام کارها به بهترین شیوه ممکن، از خودتان مایه نگذارید، ممکن هم نیست بهترین نتیجه ممکن را بدست آورید. عفو و بخشش میتواند به شما در داشتن نوعی نگرش کمک کند که باعث شود در شغلتان به موفقیت دست یابید.

این شگرد یاد گیری برای بخشش خود بسیار مهم است. با نبخشیدن خودتان، به خود و حتی به دیگران می توانید آسیب برسانید. با نبخشیدن خودتان از تمام چیزهای خوب زندگی بیبهره می مانید. هر چه بیشتر خودتان را نادیده بگیرید، کمتر میتوانید ببخشید و هر چه کمتر ببخشید، کمتر هم به اطرافیانتان سود میرسانید. هنگامی که محدودیتهایتان را برای پذیرش از بین ببرید، محدودیتهای شما برای بخشیدن به دیگران هم از میان میروتد. در حالی که خود را میبخشید راه برای سرازیر شدن خیر و نیکی به زندگی شما هم هموار شده، و سرمایه ی معنوی بیشتری خواهید داشت که می توانید با بقیه افراد به اشتراک گذاشته تا دیگران از شما بهرهمند شوند.

هنگامی که ببخشید میتوانید همسر و یا شوهر بهتری باشید، معلم و یا دانش آموز بهتری باشید، کارمند و یا کارفرمای بهتری شوید و نیز والدین یا فرزند بهتری شوید. با عفو و گذشت، مسیر موفقیت شما در راستای اهداف و ارزشهای شما هموار میگردد. هنگامی که بخشش را فرا میگیرید غیر ممکنها نه تنها برایتان ممکن میشوند بلکه میتوانید به راحتی به اهدافتان دست یابید.

اگر شما فردی معنوی و یا روحانی هستید، یادگیری راههای بخشش میتواند تجربههای معنوی شما را تقویت کرده و عمیقتر نماید. شما می توانید از حس کمبود خوبی رها شده و به آدمی که حقیقتا می خواهید باشید تبدیل شوید. تمرین بخشش، ویژگی خوب بودن را در درون شما تقویت و در زندگی شما شکوفاتر میکند.

یادگیری بخشش فقط باعث تغییری سودمند و مثبت در زندگی شماست و ممکن نیست به کسی آسیبی وارد کند.

بخشش، فوق العاده کاربردی و مفید است. هیچ بخش غیرکاربردی و مبهمی در مورد آن وجود ندارد. بخشش به شما رهایی میبخشد. هنگامی که بخشیدن را میآموزید، بسیاری از مشکلات (حتی مشکلات سلامتی) شما به تدریج ناپدید میشوند. مثل این میماند که شما میتوانید زندگی خود را از بالا مشاهده کنید و سادهترین راه برای رسیدن به خواستههایتان را ببینید. زندگی در مقابل شما گشوده میشود. فرصتهای جدید از جایی که انتظار ندارید برایتان ایجاد میشوند. با فرد مناسب در زمان مناسب دیدار میکنید، و رویدادهای خوش آیند رخ میدهند. ایدهها و جوابها درست زمانی که به آنها نیاز دارید به سمتتان جذب میشوند. ممکن است دوستی کامنتی بگذارد و یا بخشی از کتاب و یا مقالهای را به صورت اتفاقی بخوانید و یا شنوندهی گفتگویی باشید و دقیقا به جوابی که به دنبالش بودید دست یابید. چرا این اتفاقات میافتند؟ زیرا با تمرین کردن بخشش، وجود شما برای جذب کردن نیکی و سرازیر شدن آن به زندگی شما باز میشود.

هنگامی که بخشیدن را میآموزید، قابلیتهای غیر فعال درونتان شکوفا شده و در مییابید که بیش از پیش انسانی قویتر و تواناتر شدهاید به نوعی که قبلا حتی تصورش را هم نمیکردید. بخشهایی از وجودتان که در یخبندان کینهتوزی از حرکت باز ایستاده بودند، دوباره شروع به رشد میکنند. دعواها و کشمکشها را رها خواهید کرد. راهی آسان برای جاری شدن خواهید یافت و زندگی برایتان خوشایندتر و لذت بخشتر میشود. ممکن است که همهی این حرفها به نظرتان اغراق آمیز بیاید، مهم نیست بگذارید فعلا چنین به نظر آید. ولی به سادگی با تمرین چهار گام تا بخشش و گذشت که در ادامه مطلب به آن میپردازیم، با خوشنودی متوجه خواهید شد که شما این راه را تحقق بخشیدید.

دانلود رایگان کتاب

چهار گام به سوی بخشش و گذشت ebook

دانلود رایگان کتاب چهار گام به سوی بخشش و گذشت

چهار گام به سوی بخشش و گذشت PDF

چهار گامه ی بخشش

یک راه نیرومند برای آزادی، خوشحالی و موفقیت.

ولیم فرگس مارتین